Group news

华夏博大精深,肩负复兴重任

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(一) 
 
  文雅,文雅,乱点鸳鸯潇洒。
   
   错字别字谐音,荧屏广告畅心。
   
   心畅,心畅,仓颉羞叹欲往。
 
 
 
(二) 
 
   词丽,词丽,歌亮飘扬表意。
   
   党徽锤头镰刀,戏唱斧头混淆。
   
   淆混,淆混,绣花枕头惊俊。
 
 
 
(三) 
 
   人艳,人艳,影视穿帮多滥。
   
   华夏博大精深,肩负复兴重任。
   
   任重,任重,皮厚嘴尖腹空。